เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี หรือ เทคนิควิทยา  มีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไปหมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรม

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาววราภรณ์  เศษฤทธิ์
ชื่อเล่นป๊อป
วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 564102032
เกิดวันที่ 28 กรกฎาคม 2537
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาวสุรีรัตน์      ดวงอาษา
ชื่อเล่น ฝน
วิชาเอก คบ.1ภาษาอังกฤษ หมู่1
 รหัสนักศึกษา564102034
เกิดวันที่ 27 เมษายน 2537
คติประจำใจ อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน